Galerie Krajina

Obrázek
Bukovy les akryl na platne 80_100.jpg Cesta rakosim akryl na platne 80_80. pg.jpg Cestou z Modravy akryl na platne 80_100.jpg Kamen v rece Vydra akryl na platne 80_80.jpg Lekniny akryl na platne 80_80.jpg Stary rybnik akryl na platne 80_100.jpg Rodna chalupa 50_70 akryl na platne 2.jpg More 80_100 akryl .jpg 2 More 60_60 akryl na desce .jpg 1 More - boure 60_60 akryl na desce.jpg Krajina Sumava 40_50 olej .jpg Pole s maky 40_50 olej .jpg Jarni bukovy les 50_70 olej .jpg Maky 50_70 olej .jpg Krajina s jerabinou 30_40 krida  .jpg Letni tava 40_50 olej.jpg Letni trava 40_40 olej.jpg Podzimni trava 40_40 olej .jpg Podzimni trava krajina 30_40 krida .jpg